spoločnosti 4RAWER SR, s.r.o., so sídlom Bokšanská 1345/9, 091 01 Stropkov, IČO: 47896914, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 30851/P (ďalej len „VOP“).

 

I. Všeobecné ustanovenia

1.1  Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim

       a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy

       uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Kupujúcim môžu byť tak fyzické osoby,

       ako aj právnické osoby.

1.2  Vyplnením objednávkového formulára (ďalej len „objednávka“), kupujúci

       pristupuje k týmto VOP predávajúceho, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej

       kúpnej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke predávajúceho.

1.3  Predávajúci je aj prevádzkovateľom systému elektronického obchodu

       prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky www.online-potraviny-domov.sk

       (ďalej len „obchod“).

1.4  Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu

       vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto

       VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem

       všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení

       neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o

       ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe

       zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových

       priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

1.5 Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala

       objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala emailové

       oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je taktiež každá

       osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu a emailom

       potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho a VOP.

1.6  Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár

       spracovaný systémom obchodu. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť

       objednania prostredníctvom objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej

       vety, za objednávku sa považuje aj telefonická objednávka, alebo objednávka

       zaslaná emailom, alebo poštou na adresu predávajúceho.

1.7  Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi a o objednanom produkte. Na

       základe objednávky sa zákazníkovi vygeneruje potvrdenie objednávky s údajmi na

       zaplatenie.

1.8 Produktom sa rozumie tovar, ktorý ponúka predávajúci na svojich webových

      stránkach.

II. Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1  Elektronická objednávka produktov uskutočnená formou vyplneného

       objednávkového formulára a následná úhrada kúpnej ceny podľa údajov v

       potvrdení objednávky je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany

       kupujúceho. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných

      prostriedkov na účet predávajúceho.

2.2  K akceptácii objednávky produktov zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu

       kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia (elektronicky) prijatia objednávky

       a potvrdenia o pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho, pričom predávajúci

       zároveň informuje kupujúceho o stave objednávky.

2.3  Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa rozumie rovnako zaslanie cenovej

       ponuky vyhotovenej predávajúcim na základe telefonickej alebo emailovej

       objednávky kupujúceho. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v tomto prípade

       potvrdením (elektronicky) cenovej ponuky kupujúcim.

2.4 V prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára, je kupujúci

       povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vždy vopred, v opačnom prípade

       nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

2.5  V prípade objednávky v zmysle bodu 3 tohto článku VOP, je kupujúci povinný

       zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej a doručenej predávajúcim

       kupujúcemu. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny, má

       predávajúci nárok požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej

       sumy za každý aj začatý deň omeškania a jednorázovej paušálnej náhrady

       za úkony súvisiace s administratívnymi prácami v sume 20 EUR.

2.6  Vystavená elektronická faktúra zaslaná kupujúcemu na email, je daňovým

       dokladom a slúži aj ako dodací list.

2.7  Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov

       predávajúceho a kupujúceho.

III. Kúpna cena a platobné podmienky

3.1  Cena produktov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej

       len „kúpna cena“) je vygenerovaná vždy špeciálne pre každého jedného zákazníka

       po vyplnení objednávky na webovej stránke predávajúceho. V prípade objednávky

       v zmysle čl. II bod 5 tohto článku VOP, zašle predávajúci kupujúcemu cenovú

       ponuku emailom.

3.2  Predávajúci negarantuje časovú platnosť kúpnych cien v prípade rovnakej

       objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek

       pochybností, kúpna cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa po jej

       úhrade v lehote splatnosti už nemení.

3.3  Kúpna cena produktov nezahŕňa cenu dopravy, ani iné náklady súvisiace

       s dodaním produktov.

3.4  Základným platidlom je mena euro.

IV. Dodanie produktov

4.1 Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a

       kvalite.

4.2 Predávajúci spracúva všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu

       doručované. Dodacia lehota na objednaný produkt je zvyčajne do 10 pracovných

       dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho. V prípade špeciálnej

       požiadavky sa dodacia lehota predlžuje o ďalšie pracovné dni, ktoré budú

       oznámené emailom.

4.3  Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný produkt dodať, a to napriek

       skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne

       informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť zaplatenú kúpnu cenu za produkt, ak

       sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej

       ceny zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim automaticky zaniká.

4.4  Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená kupujúcim

       v objednávke.

4.5  Dodanie produktu predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám

       kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie

       produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových

       spoločností.

4.6  Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu (alebo

       kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), resp. jeho

       odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.

4.7  Prepravovaný produkt musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim

       podpisom na prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania súčasne aj

       skutočnosť, že obal nebol porušený a produkt bol dodaný kompletne v zmysle

       objednávky.

4.8  Pri osobnom odbere v prípade viditeľného poškodenia produktu, prípadne

       zistiteľných vád, je kupujúci oprávnený neprevziať produkt. Prevzatím produktu

       sa má za to, že tento nemal vady zistiteľné pri osobnej prehliadke produktu. Pri

       osobnom i zásielkovom dodaní je kupujúci zároveň povinný vyznačiť poznámku

       o poškodení produktu v prepravnom/dodacom liste s výstižným opisom tohto

       poškodenia a to okamžite pri prevzatí ak ide o vady zistiteľné pri prevzatí, alebo

       najneskôr do 10 dní od prevzatia ak ide o vady skryté. Všetky neskôr oznámené

       vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality produktu

       nebudú zo strany predávajúceho akceptované.

V. Prevzatie produktu

5.1  Kupujúci je povinný prevziať objednaný produkt, ktorý mu predávajúci doručil na

       miesto dodania určené v objednávke.

5.2  Ak kupujúci neprevezme produkt, predávajúci ho uloží vo svojej prevádzke

       a písomne (emailom) vyzve kupujúceho na jeho vyzdvihnutie. V prípade, ak

       kupujúci nevyzdvihne produkt ani do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy, je

       kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške, ktorá

       zodpovedá kúpnej cene produktu vrátane prepravného. Nárok na ďalšie náklady,

       ktoré predávajúcemu vznikli v dôsledku porušenia povinnosti kupujúceho prevziať

       produkt, ako aj nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý. Uplynutím lehoty na

       dodatočné prevzatie  produktu, zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou medzi

       predávajúcim a kupujúcim zaniká.

5.3  Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte

       prechádza na kupujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci

       prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej

       osoby. V prípade  uvedenom v bode 2 tohto článku VOP, prechádza

       nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte

       na kupujúceho dňom kedy kupujúci neprevzal produkt pri prvom pokuse

       o doručovanie.

VI. Prepravné a balné

6.1 Prepravné a balné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu.

       Tieto budú vyčíslené v potvrdení objednávky, alebo v cenovej ponuke zaslanej

       emailom a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.

VII. Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy

7.1 Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom upraveným

       v Občianskom zákonníku. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez

       uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa kedy kupujúci, alebo ním

       určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme produkt.

7.2  Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať

       o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy predávajúceho jednoznačným

       vyhlásením, a to listom zaslaným poštou, doporučenou listovou zásielkou

       na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP. Na tento účel môže kupujúci

       použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uverejnený na webovej

       stránke predávajúceho.

7.3  Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie

       o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota

       na odstúpenie od zmluvy, teda najneskôr v 14. deň odkedy lehota na odstúpenie

       od zmluvy začala plynúť.

7.4  Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré

       uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane

       nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné

       náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob

       doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú kupujúcemu vrátené bez

       zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia

       o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým

       bola uhradená kúpna cena a súvisiace náklady kupujúcim, ak kupujúci výslovne

       nesúhlasil s iným spôsobom platby a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších

       poplatkov.

7.5  Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného

       tovaru späť na adresu predávajúceho.

7.6  V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať tovar v neporušenom

       obale späť, alebo ho priniesť na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP

       najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa

       považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej

       lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá

       za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným

       spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

7.7  Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich - podnikateľských subjektov sa

       uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

7.8  Kupujúci môže bez peňažnej sankcie stornovať výlučne svoju objednávku

       uskutočnenú prostredníctvom objednávkového formulára a to do 24 hodín odo

       dňa objednania, najneskôr však pred pripísaním kúpnej ceny na účet

       predávajúceho a zároveň je povinný o uvedenej skutočnosti telefonicky a písomne

       upovedomiť  predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť kupujúcemu

       kúpnu cenu, ak došlo k jej pripísaniu na účet predávajúceho, ak sa zmluvné strany

       nedohodnú na náhradnom plnení. V prípade akceptácie cenovej ponuky

       predávajúceho zaslaním potvrdzujúceho emailu, stornovanie nie je možné.

7.9  Ak dôjde k stornovaniu objednávky po pripísaní kúpnej ceny na účet

       predávajúceho, prípadne ak kupujúci nesplní svoju oznamovaciu povinnosť

       v zmysle bodu 3 tohto článku VOP, predávajúci nie je povinný storno objednávky

       akceptovať a má sa za to, že kúpna zmluva bola riadne uzatvorená.

7.10 Predávajúci nepreberá vrátený produkt prostredníctvom dobierkovej služby,

        produkt v prípade ak sú dané zákonné dôvody musí byť zo strany kupujúceho

        vrátený formou bežného poštového balíka alebo zásielkovou spoločnosťou.

7.11 Kontaktné údaje predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy alebo

        reklamácie podľa nasledujúceho článku sú nasledovné:

adresa: Námestie sv. Mikuláša 21, 064 01 Stará Ľubovňa

telefónne číslo: +421 915 551 970

email. info@online-potraviny-domov.sk

VIII. Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie

8.1 Predávajúci poskytuje záruku na dodané produkty v súlade s dobou minimálnej

trvanlivosti vyznačenej na obale produktov.

8.2 V prípade vrátenia produktu s vadou, ktorá vyšla najavo až po jeho prevzatí,

a ktorá nebola zrejmá a zistiteľná pri bežnej kontrole pri prevzatí, má kupujúci

nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady

alebo vrátenie kúpnej ceny. Ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má

kupujúci nárok odstúpiť od zmluvy. Po dohode zmluvných strán môže byť produkt

s vadou nahradený aj novým produktom bez vád. Poškodený, alebo vadný tovar

musí byť kompletný.

8.3 Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na produkt v záručnej dobe a to

bezodkladne potom, ako sa o vade produktu dozvedel, zaslaním písomnej

reklamácie na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP a to v súlade

so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8.4 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a kupujúceho písomne (elektronicky,

poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa

obdržania/prijatia písomnej reklamácie.

8.5 Postupy upravené v tomto článku sa primerane vzťahujú aj na podanie sťažnosti,

alebo podnetu zo strany kupujúceho.

IX. Ochrana osobných údajov a súkromia

9.1  Kupujúci pri vyplnení objednávkového formulára berie na vedomie a vyhlasuje, že

bol poučený podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

***

Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke

predávajúceho a boli schválené príslušným orgánom spoločnosti

4RAWER SR, s.r.o.

Znenie VOP je účinné od 1.10.2021